Veilig online bestellen: privacygaranties

Bij Kranendonk B.V. hechten wij zeer veel waarde aan uw privacy als klant. In het kort betekent dat u het volgende van ons kunt verwachten:

⇒ Uw persoonlijke gegevens zoals emailadres en telefoonnummer worden ALLEEN in het kader van uw aanvraag of bestelling gebruikt. Dus geen reclame, aanbiedingen of andere ongevraagde communicatie. Wel kunt u zich uiteraard aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief (max. 1 keer per maand).
⇒ Uw gegevens worden NOOIT verkocht aan derden. Uw persoonlijke gegevens worden enkel aan een derde partij doorgegeven als dit nodig is, bijv. voor de levering. Deze partijen zijn verplicht om uw privacy ook te respecteren.
⇒ Bij een bestelling wordt uw IP-adres geregistreerd. Dit geschiedt in het kader van misbruikpreventie. Uw IP-adres wordt dus niet gebruikt, tenzij er sprake is van misbruik.
⇒ Als klant heeft en behoudt u het recht om uw gegevens in te zien of per direct te laten verwijderen uit ons systeem. Hiervoor kunt u ons mailen of bellen. 
⇒ Cookies gebruiken wij enkel ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website (het vullen van de winkelwagen etc.) en voor interne statistieken, wij verzamelen dus geen persoonlijke gegevens van u en volgen u niet over het internet (tracking cookies)!

Hieronder vindt u de volledige versie van ons privacybeleid.

Contactgegevens

Zand.be
St. Jansplein 6
5141GR Waalwijk
[email protected]
014-480238
KVK: 18080774

 

Kranendonk B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kranendonk B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen, u vindt de contactgegevens hier bovenaan.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Type gegevens

Wij verzamelen enkel persoonlijke gegevens welke u zelf opgeeft bij uw aanvraag/contactverzoek/monsteraanvraag of bij bestelling. Hierbij proberen we enkel de noodzakelijk gegevens te vragen. Dit kan betreffen:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Solliciteert u naar een functie binnen Kranendonk B.V., dan ontvangen en bewaren we ook uw CV. Deze gegevens worden na 6 weken na afloop van de procedure verwijderd. 
Daarnaast worden er op automatische wijze enkele gegevens verzameld door onze website met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Deze gegevens worden na 6 maanden verwijderd.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing, zonder uw expliciete toestemming hiervoor (bijvoorbeeld aanmelding voor de nieuwsbrief). Deze toestemming kunt u ook ten allen tijde intrekken. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Kranendonk B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld transporteurs) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kranendonk B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief

Als u het leuk vindt om up to date te worden gehouden van nieuwe producten en acties, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij registreren dan uw e-mailadres. 
Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hierboven beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e- mailadres uit onze database voor nieuwsbrieven.

Verwerking van betalingsgegevens

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van o.a. het platform van Ingenico Financial Solutions en de diverse platforms van banken. Deze betaalplatforms verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Deze betaalplatforms hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze betaalplatforms behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Deze betaalplatforms delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van deze betaalplatforms waarvoor zij derden inschakelen. Deze betaalplatforms bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Kranendonk B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Documentatie rond uw opdracht Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij documentatie rondom uw opdracht te bewaren (facturen, bonnen, orderbevestigingen etc.) met uw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de wettelijke termijn (7 jaar) loopt bewaren. Deze gegevens anonimiseren wij na een termijn van 1 jaar wel zoveel mogelijk.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Houd u er rekening mee dat wij aanvullende informatie kunnen opvragen om uw identiteit te verifiëren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Kranendonk B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Voor bovenstaande rechten geldt: U kunt een verzoek doen aan ons met de contactinformatie bovenaan dit document. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. U heeft ook het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij maken geen gebruik van profiling en/of andere geautomatiseerde besluitvorming. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.

Cookies

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over onze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics / Google Tag Manager

Via onze website plaatsen wij cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Cookies van derden

YouTube

YouTube (Google) slaat o.a. gebruikersvoorkeuren op. Lees meer op: https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl.

Zendesk / Zopim Chat

We gebruiken Zendesk / Zopim om live chat klantenservice aan te bieden op onze website. Deze service vereist 2 cookies: de eerste cookie slaat een chat ID op om het apparaat te identificeren tijdens bezoeken. De tweede slaat de voorkeur van de gebruiker op om de chat uit te schakelen. Lees meer op: https://www.zendesk.nl/company/policies-procedures/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kranendonk B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via de contactgegevens bovenaan.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid ingrijpende gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Vragen? Neem contact op met ons.